• srpski
  • srpski

ZAJEDNO U ADAPTACIJI, kat.broj 558

Dana 18.08.2018.godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ Subotica održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori Jasmina Kukić, stručni saradnik-pedagog i Biserka Jovanović, stručni saradnik-psiholog, zaposlene u Predškolskoj ustanovi “Naša radost” Subotica.

 Oblast: podrška deci u adaptaciji.

 Opšti cilj seminara je jačanje profesionalnih i ličnih kompetencija vaspitača i medicinskih sestara za realizaciju programa adaptacije dece na vrtić i jaslice uz aktivno učešće dečjih roditelja.

 

Specifični ciljevi seminara su: 

·         Osvešćivanje značaja primene programa adaptacije;

·         Osvešćivanje važnosti timskog rada vrtića i porodice u adaptaciji dece;

·         Upoznavanje karakteristika programa "Zajedno u adaptaciji"; 

·         Uočavanje veze između karakteristika Programa i Teorije afektivne vezanosti;

·         Sagledavanje uloge roditelja i sestre/vaspitača u adaptaciji;

·         Iznalaženje optimalnih rešenja organizacije adaptacije;

·         Kreativno pristupanje animiranju roditelja u podršci deci kroz učešće u zajedničkim aktivnostima i životu u jaslicama i vrtiću;

·         Razvoj osetljivosti za lične i porodične specifičnosti;

·         Upoznavanje načina praćenja i dokumentovanja procesa adaptacije za pojedino dete i grupu u celini, kroz primenu instrumenata.