• srpski
  • srpski

Dobrodošli

Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica je javna ustanova čiji je osnivač Grad Subotica.

Delatnost Ustanove definisana je Opštim osnovama predškolskog programa, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja “GODINE UZLETA“  je  program vaspitno-obrazovnog rada s decom uzrasta od šest meseci do polaska u školu, koji od 2018. godine važi na teritoriji Republike Srbije, a u našoj ustanovi  se primenjuje od 2020/2021. radne godine. Zasniva se na sociokulturnoj teoriji, prema kojoj se detinjstvo shvata kao  vrednost po sebi, a dete tretira kao kompetentno, bogato potencijalima, kao ravnopravan  član zajednice u interakciji dece i odraslih i kao aktivni učesnik u procesu sopstvenog učenja i razvoja.

U radnoj 2022/2023. godini vaspitno-obrazovni rad će se realizovati u 55 objekata, u 195,5 vaspitno-obrazovne grupe, na teritoriji Grada Subotice, koji su raspoređeni u tri pedagoške jedinice.

Vaspitno-obrazovni rad se ostvaruje osim na srpskom jezikum i na jezicima nacionalnih manjina mađarskom i hrvatskom, kao i dvojezično (srpsko-mađarski, srpsko-nemački,  mađarsko-nemački i srpsko-engleski).

Predškolskim programom je obuhvaćeno 4495 dece, odnosno: 798 dece u jaslenim grupama u celodnevnom trajanju, 3228 dete u vrtićkim grupama u celodnevnom trajanju i 469 dece koja pohađaju pripremni predškolski program u poludnevnom trajanju.

O  nesmetanom funkcionisanju Predškolske ustanove "Naša radost" Subotica se staraju: Upravni odbor, direktor, pomoćnik direktora-tehnički direktor, pomoćnik direktora za vaspitno-obrazovni rad, pomoćnici direktora za pedagoške jedinice, pedagoški sektor,  vaspitači, medicinske sestre vaspitači, medicinske sestre na preventivi, zaposleni u sektoru opštih, pravnih i kadrovskih poslova, odsek za ekonomsko-finansijske poslove, tehnička služba, služba vešeraja i krojačnice, služba ishrane i voznog parka.

MISIJA: Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica je ustanova u kojoj se traga za načinima zajedničkog života, rada i učenja - po našoj meri. U ostvarivanju misije nas vodi savremena koncepcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Učimo da zajedno živimo, učimo da zajedno radimo, učimo da zajedno učimo.

 

VIZIJA: Naša ustanova BIĆE naša kuća. Po našoj meri! U kojoj se živi život, i svakodnevno otkrivaju istine o sebi, drugima i svetu oko nas. U očima deteta BIĆEMO čuvari srećnog, bezbrižnog i zdravog odrastanja, učenja i igre. U očima roditelja, BIĆEMO partneri u obazbeđivanju kvalitetnih uslova za život i učenje dece.

 

Aktuelno