• srpski
  • srpski

SPOTRIKO ZMAJ – jasle, podsticajne i preventivne motoričke aktivnosti dece jaslenog uzrasta, kat.broj 744

 

Dana 21.05.2022. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori:  Andrija Pešterac, doktor nauka u oblasti sporta i fizičkog, Predškolska ustanova "Čika Jova Zmaj"; Radmila Aranđelović, Vaspitač, specijalista za fizičko vaspit, Predškolska ustanova "Rakovica";

 

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje;

 

Kompetencija: kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika;

 

Prioritetna oblast: Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti);

 

Opšti ciljevi: Opšti cilj programa je nastojanje da se kroz odgovarajuće postupke i aktivnosti medicinskih sestara, kojima se podstiče dečja aktivnost, ostvari podrška motornom (i ukupnom) razvoju dece na uzrastu od jedne do tri godine (jasleni uzrast);

 

Specifični ciljevi: Unapređenje stručnih kompetencija medicinskih sestara kroz njihovo: - Upoznavanje sa različitim formama i oblicima rada (pokretna igra, elementarna igra, poligon, staza sa preprekama, priča u pokretima, preventivna aktivnost i dr.), kao i različitim sadržajima., - Upoznavanje sa načinima organizacije prostora i opremljenosti koji su podsticajni za dečju aktivnost i bezbedni., - Uočavanje mesta i uloge medicinske sestre tokom aktivnosti dece,i adekvatne primene postupaka podrške, pomoći i intervencije., - Obučavanje za primenu različitih instrumenata u okviru zapažanja o motornom razvoju dece.