• srpski
  • srpski

SA PEPELJUGOM OKO SVETA – PROJEKTNO PLANIRANJE U VRTIĆU, kat.broj 692

Dana 22.02.2022.  godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je onlajn akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori: Violeta Vrcelj Odri, Diplomirani pedagog, Predškolske ustanove "Naša radost"Subotica; Nataša Vrapčević, Vaspitač, Predškolske ustanove „Naša radost Subotica;

 

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje;

 

Kompetencija: kompetencije za poučavanje i učenje;

 

Prioritetna oblast: Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti);

 

Opšti ciljevi: Osposobljavanje učesnika za projektno planiranje na nivou vaspitne grupe i vrtića;

 

Specifični ciljevi:

Upoznavanje učesnika sa procesom i principima projektnog pristupa u radu sa decom; Upoznavanje učesnika sa mogućnostima uključivanja porodice i lokalne zajednice u proces projektnog planiranja; Upoznavanje učesnika sa mogućnostima praćenja dečjeg razvoja; Osposobljavanje učesnika za vođenje projektnog portfolija; Osposobljavanje učesnika za prezentaciju; Osposobljavanje učesnika za vođenje timskog rada.