• srpski
  • srpski

RANO PREPOZNAVANjE POREMEĆAJA GOVORA I SOCIO-EMOCIONALNOG RAZVOJA DECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA I PRAKTIČNI PRISTUP RADU, kat.broj 743

Dana 28.09.2019.godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori Jasmina Marković, medicinska sestra – vaspitač, dr Dejan Stevanović, sci.med., Beograd;

Oblast: predškolsko obrazovanje i vaspitanje.

Opšti ciljevi seminara su osposobljavanje medicinskih sestara-vaspitača u predškolskim ustanovama za rano prepoznavanje poremećaja govora i socio-emocionalnog razvoja dece kao i za pružanje podrške deci sa ovim poremećajima.

 Specifični ciljevi seminara su:

·         Sticanje osnovnih znanja o govorno-jezičkom razvoju deteta.

·         Upoznavanje sa poremećajima govora, komunikacije i socio-emocionalnog razvoja dece.

·         Ovladavanje veštinom sistematskog prepoznavanja odstupanja u razvoju deteta primenom upitnika.

·         Specifične tehnike rada sa decom sa akcentom kako uključiti dete sa poremećajem.

·         Primena različitih tehnika za praćenje napredovanja dece, izrada pedagoškog profila i IOP-a Izrada didaktičkih sredstava i njihova primena u radu sa decom.

·         Kako primeniti model timskog rada u praktičnim pristupima detetu sa poremećajem i porodici.