• srpski
  • srpski

PROJEKTNI PRISTUP UČENJU U FUNKCIJI OSTVARIVANJA PRINCIPA INTEGRISANOG I KOOPERATIVNOG UČENJA U VASPITNOJ GRUPI, kat.broj 681

Dana 06.06.2022. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“održan je onlajn akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori: Staniša Čabarkapa, diplomirani pedagog, PU Bambi Loznica; Jasmina Vuletić, profesor pedagogije, PU Naše dete Šabac

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje:

 

Kompetencija: kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika;

 

Prioritetna oblast: Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti);

 

Opšti ciljevi:Unapređivanje kvaliteta planiranja, realizacije i evaluacije u vaspitno-obrazovnom radu u vaspitnoj grupi;

 

Specifični ciljevi:

-Upoznavanje sa različitim programskim modelima sa tendencijom detaljnijeg upoznavanja programskog pristupa usmerenog na odnose. -Osnaživanje vaspitača da procenjuju i uvažavaju detetova rana iskustva i da na temelju te procene obezbeđuju programski kontekst u kome će se omogućiti deci da istražuju okolinu -Ovladavanje tehnikama za: - Izbor projektnih tema relevantnih za decu(da pomaže deci da artikulišu problem,postave pitanja koja su za njih smislena i vredna istraživanja) - Strukturiranje projekta(otvaranje,razvijanje i zatvaranje) - Izbor sredine i materijala za razvijanje projekta - Praćenje, vrednovanje i dokumentovanje projekta(sagledavanje procesa učenja) -Ovladavanje tehnikama promišljanja prakse koja pruža podršku detetu.