• srpski
  • srpski

PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA I VEŠTINE KOMUNICIRANjA U OTKLANjANjU SOCIJALNIH KONFLIKATA, kat.broj 773

Dana 13.06. i 14.06.2020.godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“održan je akreditovani dvodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori Milanka Petrović, dipl. socijalni radnik i Katarina Radaković, vaspitač iz Predškolske ustanove „Vračar“ Beograd.

 Oblast: unapređenja vaspitno-obrazovnog rada-inkluzivno obrazovanje.

 Opšti ciljevi seminara su jačanje profesionalnih kompetencija vaspitača, medicinskih sestara, saradnika i stručnih saradnika za primenu pravila profesinalne komunikacije, stvaranje tolerantne sredine za rad, učenje i razvoj.

 Specifični ciljevi seminara su:

·         Osposobljavanje učesnika da jačaju i razvijaju profesionalnu kompetenciju, ovladavanjem socijalnim veštinama i veštinama komuniciranja.

·         Poboljšanje komunikacije i razvijanje saradnje na svim nivoima.

·         Osposobljavanje učesnika da prepoznaju i spreče rizične situacije, kao i jačanje sopstvenih resursa za profesionalnim reagovanjem u rizičnim situacijama.

·         Otklanjanje socijalnih konflikata u cilju stvaranja tolerantnog i podsticajnog okruženja.