• srpski
  • srpski

PODSTICANjE DEČJEG RAZVOJA PRIMENOM I OBLIKOVANjEM PRIRODNIH MATERIJALA, kat.broj 682godine

Dana 21.02.2020. u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovan jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre - vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori Dijana Kopunović Torma, magistar psiholoških nauka, Predškolska ustanova “Naša radost”, Subotica i Ferenc Torma, primenjeni umetnik, UG Kulturalni različak, Subotica.

 Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Opšti ciljevi seminara su sticanje znanja i veština za podsticanje celokupnog dečjeg razvoja primenom specifičnih, tradicionalnih tehnika rada sa prirodnim materijalima (vuna, ljuska od kukuruza,...) kroz individualizaciju rada na različitim nivoima.

 Specifični ciljevi seminara su:

  Ovladavanje raznim tehnikama obrade i oblikovanja prirodnih materijala usmerenih na podsticanje dečjeg fizičkog, kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja.

 Utvrđivanje zone narednog razvoja i osmišljavanje kreativnih aktivnosti oblikovanja prirodnih materijala koji će doprineti napredovanju dece.

 Osvešćivanje značaja organizovanja izrade ručnog rada sa prirodnim materijalima sa decom predškolskog uzrasta kao stvaralačkog procesa koji podstiče intelektualni razvoj i usađuje detetu osećaj postignuća.

 Upoznavanje sa karakteristikama pojedinih prirodnih materijala i načinima i mogućnostima njihovog korišćenja s jedne strane u funkciji podsticanja kreativnosti darovite dece a sa druge aktiviranja dece sa smetnjama u razvoju i njihovo uključivanje u rad grupe.