• srpski
  • srpski

PODSTICANjE DEČJEG RAZVOJA PRIMENOM I OBLIKOVANjEM PRIRODNIH MATERIJALA, kat.broj 682

Dana 18.05.2019. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ Subotica održan je akreditovan jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike čiji su realizatori Dijana Kopunović Torma, magistar psiholoških nauka, Predškolska ustanova “Naša radost” Subotica i Ferenc Torma, primenjeni umetnik, UG Kulturalni različak, Subotica.

 Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

 Opšti cilj seminara jeste sticanje znanja i veština za podsticanje celokupnog dečjeg razvoja primenom specifičnih, tradicionalnih tehnika rada sa prirodnim materijalima (vuna, ljuska od kukuruza,...) kroz individualizaciju rada na različitim nivoima.

 Specifični ciljevi seminara su:

·         Ovladavanje raznim tehnikama obrade i oblikovanja prirodnih materijala usmerenih na podsticanje dečjeg fizičkog, kognitivnog, emocionalnog i socijalnograzvoja.

·         Utvrđivanje zone narednog razvoja i osmišljavanje kreativnih aktivnosti oblikovanja prirodnih materijala koji će doprineti napredovanju dece.

·         Osvešćivanje značaja organizovanja izrade ručnog rada sa prirodnim materijalima sa decom predškolskog uzrasta kao stvaralačkog procesa koji podstiče intelektualni razvoj i usađuje detetu osećaj postignuća.

·         Upoznavanje sa karakteristikama pojedinih prirodnih materijala i načinima i mogućnostima njihovog korišćenja s jedne strane u funkciji podsticanja kreativnosti darovite dece a sa druge aktiviranja dece sa smetnjama u razvoju i njihovo uključivanje u rad grupe.