• srpski
  • srpski

PEPELjUGOM OKO SVETA – PROJEKTNO PLANIRANjE UVRTIĆU, kat.broj 692

Dana 01.02.2020.godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori Violeta Vrcelj Odri, pedagog i Nataša Vrapčević, vaspitač.

 Oblast: vaspitno – obrazovni rad.

 Opšti ciljevi seminara su osposobljavanje učesnika za projektno planiranje na nivou vaspitne grupe i vrtića.

 Specifični ciljevi seminara su:

·         Upoznavanje učesnika sa procesom i principima projektnog pristupa u radu sa decom;

·         Upoznavanje učesnika sa mogućnostima uključivanja porodice i lokalne zajednice u proces projektnog planiranja;

·         Upoznavanje učesnika sa mogućnostima praćenja dečjeg razvoja;

·         Osposobljavanje učesnika za vođenje projektnog portfolija;

·         Osposobljavanje učesnika za prezentaciju;

·         Osposobljavanje učesnika za vođenje timskog rada.