• srpski
  • srpski

PARTNERSTVO SA PORODICOM KAO PODRŠKA DEČJOJ DOBROBITI  kat. Broj 841

Dana 27.05.2023. godine u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji  je realizator: Dijana Brusin, Master, PU ,,Pava Sudarski“ Novi Bečej.

Oblast: predškolsko vaspitanje i obrazovanje;

 

Kompetencija koju program razvija kod ciljne grupe: vaspitač u predškolskoj ustanovi - kompetencije vaspitača za razvijanje saradnje i zajednice učenja;

medicinska sestra – vaspitač - kompetencije vaspitača za razvijanje saradnje i zajednice učenja; stručni saradnik u predškolskoj ustanovi - kompetencije stručnih saradnika u PU za saradnju i zajedništvo.

 

Prioritetna oblast: Razvijanje kulture zajednice učenja u predškolskoj ustanovi (struktura i kultura ustanove, refleksija, horizontalna razmena, samovrednovanje, deljeno liderstvo, saradnja sa porodicom i lokalnom sredinom u širem smislu).

 

Opšti ciljevi: Omogućiti aktivno učešće porodice u vaspitanju i obrazovanju svoje dece razvijanjem roditeljskih kompetencija.

 

Specifični ciljevi:

- Podrška roditeljima u formiranju socio-emocionalnih kompetencija kod dece

- Upotpunjavanje dečjih porodičnih iskustava odrastanja i učenja putem partnerstva sa porodicom

- Osvešćivanje potreba i kapaciteta u oblasti roditeljstva.

- Očekivani ishodi obuke: