• srpski
  • srpski

NAŠ VRTIĆ GRADI DOBRE ODNOSE – PODRŠKA RAZVOJU NA TEMELjU GRAĐENjA ODNOSA, kat.broj 718

Dana 08.06.2019. godine u Predškolskoj ustanovi „ Naša radost“ održan je akreditovani jednodnevni seminar za vaspitače, medicinske sestre vaspitače i stručne saradnike, čiji su realizatori Katarina Đurić ,dipolomirani psiholog i Jelica Gagić, diplomirani psiholog iz Predškolske ustanove „Čukarica“ Beograd.

 Oblast: unapređenja vaspitno-obrazovnog rada.

 Opšti ciljevi seminara su:

·         Upoznavanje učesnika sa načinom građenja kvalitetnih odnosa, i kod odraslih i kod dece, kao osnove za pokretanje i podršku razvojnim promenama.

·         Upoznavanje sa polazištima i tehnikama za pružanje podrške detetu za razvoj i jačanje unutrašnjih kapaciteta.

 Specifični ciljevi seminara su:

·         Jačanje kapaciteta učesnika za prepoznavanje podržavajućih i ometajućih faktora u građenju odnosa.

·         Osnaživanje učesnika za sagledavanje vlastitih kapaciteta i definisanje minimalnih promena kao preduslov ličnog i profesionalnog razvoja.

·         Osnaživanje za građenje odnosa sa decom i između dece, uz uvažavanje deteta kao osobe koja je vredna sama po sebi i sposobna da aktivno učestvuje u svom razvoju.

·         Osposobljavanje učesnika za kreiranje pozitivne, tolerantne, nediskriminativne socijalne klime i uvažavanje različitosti; senzibilisanje za prepoznavanje i imenovanje nasilničkog ponašanja i aktivan pristup prevenciji nasilja.

·         Upoznavanje sa tehnikama za vođenje dijaloga sa decom, kroz igru, usmerenog na jačanje potencijala deteta, uz podršku vršnjačke grupe.