• srpski
  • srpski

UPIS DECE U JASLENE I OBDANIŠNE GRUPE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

KOНКУРС ЗA УПИС ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНЕ И ОБДАНИШНЕ ГРУПЕ И

ПОЗИВ ЗА УПИС ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „НАША РАДОСТ“ СУБОТИЦА

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

У радној 2019/2020. години, објекти у саставу Предшколске установе „Наша радост“ Суботица, примају децу у:

целодневни боравак (у трајању од 11 часова)
полудневни боравак (у трајању од 5 часова)
Упис је обавезан за децу рођену од 01.03.2013. до 28.02.2014.

 

Конкурс за пријем ће бити отворен од 01.-12.04.2019. године.

Молбе поднете после наведеног рока, биће разматране у ревизији уписа.

 

Документација потребна приликом подношења молбе за упис:

ЗА ДЕТЕ: извод из Mатичне књиге рођених (може фотокопија документа);
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ:
а) потврда о запослењу родитеља (само за ону децу која се уписују у целодневни боравак - без података о заради);

б) потврда о поднетој пријави на основно социјално осигурање (Образац  МА);

ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ:  извод из Националне службе за запошљавање;
СТУДЕНТИ: потврда о редовном студирању;
ПЕНЗИОНЕРИ: решење Републичког фонда за ПИО (може фотокопија документа) или последњи чек од пензије;
САМОХРАНИ РОДИТЕЉИ, ОДНОСНО ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ:
а) пресуда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих, ако је један од родитеља, односно другог законског заступника преминуо (може фотокопија документа);

б) Одлука суда о вршењу родитељског права (може фотокопија документа);

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ: потврда о регистрованом пољопривредном газдинству;
МОЛБА (попуњена се предаје у 2 (два) примерка приликом подношења документације).
Родитељи, односно други законски заступници деце која се први пут уписују у Установу  образац молбе могу преузети са сајта установе (www.nasaradost.edu.rs) или на адреси Антона Ашкерца бр. 3., а родитељи, односно други законски заступници деце која су већ уписана у вртић образац молбе могу преузети са сајта установе (www.nasaradost.edu.rs) или код васпитача у вртићу.

Родитељи, односно други законски заступници деце која се први пут уписују у Установу документацију подносе на адреси Антона Ашкерца број 3, док родитељи, односно други законски заступници деце која су већ уписана у вртић комплетну документацију предају васпитачу.

 

НАПОМЕНА:

Са даном поласка детета у вртић, родитељ односно други законски заступник дужан је доставити: потврду изабраног лекара односно педијатра да је дете здраво и уредно вакцинисано; односно потврду да дете има привремену контраиндикацију и да због ње није вакцинисано; односно потврду Стручног тима за дете које има трајну контраиндикацију и да не може бити вакцинисано; уредно попуњен образац „Здравствени лист детета у дечјем вртићу“. Уколико родитељ, односно други законски заступник не донесе напред наведене потврде, у складу са чланом 32. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) дете НЕЋЕ бити смештено у вртић.
Са даном поласка у вртић детета трећег односно четвртог реда рођења, родитељ односно други законски заступник дужан је прибави решење о остваривању права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења, које издаје Одсек надлежан за друштвену бригу о деци Градске управе Града Суботица;
Ако је дете које се смешта у вртић са сметњама у развоју, потребно је приложити мишљење интерресорне комисије;
Ако је дете које се смешта у вртић без родитељског старања, потребно је приложити потврду од центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу, фотокопију решења о оствареном праву на дечји додатак;
Ако је дете које се смешта у вртић дете коме је одложено школовање, потребно је приложити мишљење интерресорне комисије.
 

 

НЕПОТПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НЕ ПРИМАМО.

 

 

Родитељи, односно други законски заступници деце који конкуришу за упис детета у Предшколску установу „Наша радост“ Суботица, се овим путем обавештавају, да у складу са Законом о заштити података о личности  („Сл. гласник РС“ бр. 97/2008, 104/2009-други закон, 68/2012 и 107/2012) и Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019) Установа прикупља и обрађује податке о деци и родитељима, односно другим законским заступницима.  Подаци који се прикупљају приликом подношења молбе за упис, као и закључења уговора, прикупљају се искључиво ради сачињавања базе података и вођења евиденције о деци и о родитељима, односно другим законским заступницима, и у друге сврхе се не могу користити.

 

 

 

директор

Предшколске установе „Наша радост“ Суботица

Небојша Маркез, спец.струк.васп.

 

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U JASLIČNE I VRTIĆKE ODGOJNE SKUPINE

I POZIV ZA UPIS DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

U PREDŠKOLSKU USTANOVU „NAŠA RADOST” SUBOTICA

ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU

 

U radnoj 2019./2020. godini, objekti u sustavu Predškolske ustanove „Naša radost” Subotica, primaju djecu u:

1. cjelodnevni boravak (u trajanju od 11 sati)

2. poludnevni boravak (u trajanju od 5 sati)

Upis je obvezatan za djecu rođenu od 01. 03. 2013. do 28. 02. 2014.

 

Natječaj za upis djece će biti otvoren od 01. do 12. 04. 2019. godine.

Molbe podnete nakon navedenog roka, bit će razmatrane u reviziji upisa.

 

Dokumentacija potrebna prilikom podnošenja molbe za upis:

 

ZA DIJETE: izvadak iz matice rođenih (mоže i preslika);
ZA ZAPOSLENE RODITELJE, ODNOSNO SKRBNIKE:
a) Potvrda o zaposlenju roditelja-samo za onu djecu koja se upisuju u jaslice i vrtić bez podataka o zaradi;

b)  Potvrda o podnesenoj prijavi na osnovno socijalno osiguranje (Obrazac MA);

ZA NEZAPOSLENE RODITELJE ODNOSNO SKRBNIKE: izvadak iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
STUDENTI: potvrda o statusu redovitog studenta;
UMIROVLJENICI: rješenje Republičkog fonda za PIO-može i preslika ili ček od posljednje mirovine;
SAMOHRANI RODITELJI, ODNOSNO SKRBNICI:
a) presliku presude o razvodu/ izvadak iz matice umrlih, ako je jedan od roditelja preminuo-može i preslika;

b) Odluka mjerodavnog organa o vršenju roditeljskog prava-može i preslika;

POLJOPRIVREDNICI: potvrda o registriranom poljoprivrednom gazdinstvu;
MOLBA (popunjava se u 2 dva primjerka prilikom podnošenja dokumentacije).
Roditelji, odnosno skrbnici, djece koja se prvi put upisuju u Ustanovu, obrazac molbe mogu preuzeti s internetske stranice ustanove – www.nasaradost.edu.rs  ili na adresi Antona Aškerca 3, a roditelji, odnosno skrbnici, djece koja su već upisana u Ustanovu, obrazac molbe mogu preuzeti s internetske stranice ustanove – www.nasaradost.edu.rs ili kod odgojitelja u vrtiću.

Roditelji, odnosno skrbnik, djece koja se prvi put upisuju u Ustanovu dokumentaciju podnose na adresi Antona Aškerca 3, dok roditelji, odnosno skrbnici, djece koja su već upisana u vrtić kompletnu dokumentaciju predaju odgojiteljici.

 

NAPOMENA:

·         S danom polaska djeteta u vrtić, roditelj, odnosno skrbnik, dužan je dostaviti: uvjerenje odabranog liječnika odnosno pedijatra je li dijete zdravo i uredno cijepljeno, odnosno uvjerenje ima li dijete  privremenu kontraindikaciju i da zbog nje nije cijepljeno, odnosno uvjerenje Stručnog tima za dijete koje ima trajnu kontraindikaciju i ne može biti cijepljeno: uredno popunjen obrazac ,,Liječničko uvjerenje djeteta u dječjem vrtiću”. Ako roditelj, odnosno skrbnik, ne donese gore navedena uvjerenja, temeljem članka 32, stavak 4, Zakona o zaštiti stanovništva od  zaraznih bolesti (,,Sl. glasnik  RS” br. 15/2016.) dijete NEĆE biti smješteno u vrtić.

·         S danom polaska u vrtić dijeteta trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja, roditelj, odnosno drugi zakonski skrbnik dužan je pribaviti rješenje o ostvarivanju prava na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dijete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja, koje izdaje Odjel nadležan za društvenu skrb o djeci Gradske uprave Grada Subotica;

·         Ako je dijete koje se smješta u vrtić, treće i četvrto po rođenju u obitelji, potrebno je priložiti izvadak iz matice rođenih za svu djecu iz obitelji, te presliku osobne iskaznice majke, potvrdu o prebivalištu djeteta koje se upisuje ili važeće rješenje o dječjem  doplatku koje prima obitelj;

·         Ako je dijete sa smetnjama u razvoju, priložiti mišljenje interresorne komisije;

·         Ako je dijete bez roditeljske skrbi, potrebno je priložiti potvrdu Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u hraniteljsku obitelj, preslika rješenja o ostvarenju prava na dječji doplatak.

·         Ako je djetetu koje se smješta u vrtić odloženo školovanje, potrebno je priložiti mišljenje interresorne komisije.

 

 

NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE BITI PRIMLJENA

 

Roditelji, odnosno drugi zakonski skrbnici, djece koji konkuriraju za upis djeteta u Predškolsku ustanovu „Naša radost” Subotica, se ovim putem obavještavaju, da sukladno Zakonu o zaštiti podataka o osobi („Sl. glasnik RS” br. 97/2008., 104/2009.-drugi zakon, 68/2012. i 107/2012.) i Zakonom o osnovama sustava obrazovanja i odgoja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017., 27/2018.-drugi zakon, 10/2019.) Ustanova prikuplja i obrađuje podatke o djeci i roditeljima, odnosno drugim zakonskim skrbnicima.  Podatci koji se pribavljaju prilikom podnošenja molbe za upis, kao i zaključenja ugovora, pribavljaju se isključivo radi sačinjavanja baze podataka i vođenja evidencije o djeci i o roditeljima, odnosno drugim zakonskim skrbnicima, i u druge svrhe se ne mogu koristiti.

 

 ravnatelj

Predškolska ustanova ,,Naša radost” Subotica

Nebojša Markez, spec.struk.odgojitelj