• srpski
  • srpski

CONNECTION OF FAIRY TALES AND STEAM, ( ERASMUS 2019-1-RS01-KA229-000810 )

Predškolska ustanova „Naša radost“, ponovo je koordinator Erasmus projekta. U projektu osim Predškolske ustanove „Naša radost“, učestvuju partnerske predškolske ustanove iz Dobrne ( Slovenija), Vidina ( Bugarska) i Rodosa ( Grčka).

Projekat će trajati dve godine , a u njemu će aktivno učestvovati vaspitno-obrazovne grupe vrtića „Zeka“ ( Jocić Snežana), „Zvončica“ ( Korać Jagoda) i „Šumica“ ( Đorović Edina).

U organizaciji i realiizaciji projekta, osim pomenutih grupa učestvuju i : Nebojša  Markez – direktor, Violeta Vrcelj Odri - pedagog, Ana Pertet- saradnik za fizičko i Nataša Vrapčević ( koordinator međunarodnih projekata).

Naredne dve godine, bavićemo se bajkama i STEAM pristupom u radu sa decom. Svi materijali biće razmenjivani na etwinning platformi.  STEAM pristupom razvijaju se kompetencije za 21.vek : komunikacijske veštine, kolaboracijske veštine, sposobnost rešavanja problema, kritičko mišljenje, sposobnost javnog nastupa, digitalna pismenost, kreativnost...

                                                                                                                                      Nataša Vrapčević