• srpski
  • srpski

UPIS PREDŠKOLSKE DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU

Obaveštavamo zainteresovane roditelje da Predškolska ustanova „ Naša radost“ vrši prijem zahteva, za upis dece koja su po zakonu obavezna da pohađaju pripremni predškolski program (deca rođena 2012. godine, i u januaru i februaru 2013. godine) za školsku 2018/2019.godinu, od 27.-31. avgusta 2018.godine u Upravnoj zgradi Predškolske ustanove „Naša radost“ Antona Aškerca 3, od 8-13 časova.

SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE PRILIKOM PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA UPIS:
Dokumentacija potrebna za upis:
ZA DETE: izvod iz Matične knjige rođenih (može fotokopija dokumenta);
ZA ZAPOSLENE RODITELjE, ODNOSNO DRUGE ZAKONSKE ZASTUPNIKE :
a) potvrda o zaposlenju roditelja (samo za onu decu koja se upisuju u celodnevni boravak-bez podataka o zaradi);
b) potvrda o podnetoj prijavi na osnovno socijalno osiguranje (Obrazac MA);
ZA NEZAPOSLENE RODITELjE, ODNOSNO DRUGE ZAKONSKE ZASTUPNIKE: izvod iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
STUDENTI: potvrda o redovnom studiranju;
PENZIONERI: rešenje Republičkog fonda za PIO (može fotokopija dokumenta) ili poslednji ček od penzije;
SAMOHRANI RODITELjI, ODNOSNO DRUGI ZAKONSKI ZASTUPNICI:
a) presuda o razvodu braka ili izvod iz matične knjige umrlih, ako je jedan od roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika preminuo (može fotokopija dokumenta);
b) Odluka suda o vršenju roditeljskog prava (može fotokopija dokumenta);
POLjOPRIVREDNICI: potvrda o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.
MOLBA (popunjena se predaje u 2 (dva) primerka prilikom podnošenja dokumentacije).

NAPOMENA:
Sa danom polaska deteta u vrtić, roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik dužan je dostaviti: potvrdu izabranog lekara odnosno pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano; odnosno potvrdu da dete ima privremenu kontraindikaciju i da zbog nje nije vakcinisano; odnosno potvrdu Stručnog tima za dete koje ima trajnu kontraindikaciju i da ne može biti vakcinisano; uredno popunjen obrazac „Zdravstveni list deteta u dečjem vrtiću“. Ukoliko roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ne donese napred navedene potvrde, u skladu sa članom 32. stav 4. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016) dete neće biti smešteno u vrtić.

Ako je dete koje se smešta u vrtić, treće i četvrto po rođenju u porodici, potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih za svu decu iz porodice, te fotokopiju lične karte majke, potvrdu o prebivalištu deteta koje se upisuje ili važeće rešenje o dečjem dodatku koje prima porodica;
Ako je dete koje se smešta u vrtić sa smetnjama u razvoju, potrebno je priložiti mišljenje interresorne komisije;
Ako je dete koje se smešta u vrtić bez roditeljskog staranja, potrebno je priložiti potvrdu od centra za socijalni rad o smeštaju deteta u hraniteljsku porodicu, fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na dečji dodatak;
Ako je dete koje se smešta u vrtić dete kome je odloženo školovanje, potrebno je priložiti mišljenje interresorne komisije.

NEPOTPUNU DOKUMENTACIJU NE PRIMAMO.
DIREKTOR
NEBOJŠA MARKEZ